Reklamační podmínky

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 1.   Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2.   Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3.   Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4.   Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5.   Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6.   Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 
 

Postup při reklamaci :

 1.   Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2.   Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu:

           HAAS&HAAS s.r.o. Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

          
  Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

V souladu s § 1837 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 •   na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 •   na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 •   na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího   či výrobeného či ušitého na zázku podle přání kupujícího.